СОНИК СТАРТ ПОДКРЕПЯ ТРУДОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХОРА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ


Като най-големият доставчик на социални услуги в България, СОНИК СТАРТ разбира колко е важно да бъдат осигурени работни места за хора с увреждания. Организацията гарантира заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда.

Към настоящия момент в СОНИК СТАРТ работят 13 служители с трайни увреждания.

Интеграцията на хората с увреждания е важен процес, който трябва да се разглежда с голяма отговорност. Множество проучвания показват, че разнообразните работни екипи насърчават творчеството и иновациите. Хората с увреждания могат да дадат своя принос към многообразието на мисълта, защото носят свежа перспектива и така допринасят за иновации на работното място, както и предлагат уникалния си светоглед.

СОНИК СТАРТ активно подкрепя повишаването на възможностите за трудова реализация на хора от уязвимите групи чрез мотивиране, обучение и създаване на работни места за хора с трайни увреждания. СОНИК СТАРТ вярва, че всички имат правото на труд, на недискриминация, както и правото на адекватен жизнен и социален живот.