СЕДМА КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В СОНИК СТАРТ 2019

В периода 17 – 19 април 2019 г. в Комплекс “Тракиец” в село Житница се проведе Кръгла маса на социалните работници в СОНИК СТАРТ в направление „Управление на социални услуги“.

За седма поредна година експертите от ЦОП Карлово, ЦОП Първомай, ЦОП Драгоман, ЦОП Левски, ЦОП Балчик, ЦОП Червен бряг, ЦНСТДУ и ЦНСТ Карлово, ЦНСТ Първомай, ЦНСТ Драгоман, ЦНСТ Левски, ЦНСТДМУ Червен бряг, ЗЖ-ЛУИ Червен бряг, ДЦДМУ Червен бряг, ДЦДУ Карлово, ЦСРИ Балчик и ЦСРИ Левски проведоха работен форум, за да споделят своя опит, обменят идеи и добри практики и поставят нови въпроси по отношение на социалната работа.

В рамките на работния форум социалните работници обсъдиха детайлно промените в нормативната уредба и тяхното практическо приложение. Акцент се постави и на Закона за социалните услуги, като се дискутира очакваните нововъведения, чрез които законът ще допринесе за осъществяването на професионалната дейност на работещите в сферата.

Всеки участник имаше възможност да представи казус от своята практика, поставящ важни въпроси по отношение на различните направления на дейността. Разгледаните случаи от различни социални услуги зададоха посока на интензивна дискусия, споделяне на добри практики и генериране на нови решения.

Програмата на Кръглата маса включи важни теми, като: Администриране на социалната работа; Взаимодействие с институции; Роля на социалния работник; Мотивация и стимули в социалната работа; Девиантно поведение в семейна среда; Социална медиация и комуникация; Партньорство с училището при работа с потребители с агресивно поведение; Трудности при предоставяне на дентални грижи за деца с тежка форма на ДЦП; Сексуални и поведенчески проблеми на потребители с тежки увреждания; Взаимодействие между родители и социална услуга; Ролята на творчеството в социалното консултиране и други.

Като подходящ формат за работа в мрежа и задълбочена дискусия по значими теми, Кръглата маса е традиционна в календара на СОНИК СТАРТ, доказала своята ефективност по отношение поддържане на качеството на социалната работа.