ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, НАСТАНЕНИ В РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ

Тази програма включва децата, които са отглеждани и възпитавани в извън семейна, т.е. в социални услуги и институционална среда. В нея се открояват две основни подгрупи: деца – сираци; деца, чиито родители са се отказали от родителските си права, разпоредени са ограничения за тези им права или са лишени от тях с решение на съответния компетентен орган. Третата група от деца в неравностойно социално положение обхваща децата с увреждания.

Социалната работа с деца в риск има за обект възникналите трудности и проблеми при децата, постави в определени по вид и степен на риска условия. В общ план целта на социалната работа с деца от различните по вид и степен на риска групи и общности е Работата с тях включв специфични техники, методи, форми, средства, дейности и организация, за създаване на необходимите личностни и обществени предпоставки и условия за преодоляване на възникналите трудности проблеми и за постигане и поддържане на устойчиво социално функциониране и благополучие на всяко дете. Да се окаже помощ на детето да разгърне пълния си потенциал и в зависимост от възрастта , развитието и компетентостта да обогатява и усъвършенства позитивния си социален опит. Помощта може да се изразява с консултиране, социализация, ресоциализация, терапия, рехабилитация, адаптация, интеграция, възстановяване на предишно загубено равнище и съхраняването на поддържаното му и т.н.