ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА БЪДЕЩИ И МЛАДИ РОДИТЕЛИ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО

Активната социална работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно младо семейство са основните фактори, които помагат за излизането от ситуация на уязвимост и справяне с трудностите в живота на едно семейство. Подкрепата и консултирането, насърчава семейството да се справя с проблемите и предизвикателствата пред тях, така че да осигури сигурност. В работата с младото семейство има възможност да бъдат изградени и да се  развият родителски способности и умения, преодоляване на стереотипи, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на деца. Работата се насочва към повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговорно съжителство, родителство и подпомагане за изграждане на устойчиви и сигурни отношения, както между съжителстващите, така и връзката дете-родител.

Реализацията става чрез:

    • Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми и възникнали конфликти.;
    • Групова работа, обучения и тренинги;
    • Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;
    • Групови и индивидуални сесии за семейно планиране;

Дейностите, които могат да се предоставят имат за цел да подпомагат формирането на правилни съжителстващи отношения, родителски умения, изграждане на устойчива връзка, преодоляване на възникнали семейни затруднения, развиване на умения и ресурси за пълноценна социална интеграция и реализация, както и правилното подреждане на приоритетите.

Реализирането на дейностите е организирано в индивидуална и групова работа с потребителите, както и осъществяване на мобилна работа.