ПРОГРАМА „ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СИСТЕМАТА НА МАСОВИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

Основната цел на програмата е интегриране на деца със специални образователни потребности в системата на масовите училища и детските градини. Децата със СОП са тези, които се нуждаят от специално ориентирани методи за възпитателно въздействие и обучение, което да съответства на потребностите им. Ученето е решаващ фактор в живота на всеки човек. Всеки учи и се развива от раждането си. Децата със СОП се нуждаят от активно включване, за да се формират като субекти.