АТЕСТАЦИОННА ПРОГРАМА

Атестирането на служителите е част от вътрешния контрол и грижата за професионалистите на организацията. При атестирането се набляга на нуждите от подкрепа на съответния професионалист и мотивирането за усъвършенстване на познанията и уменията за работа с клиенти и документиране на работата.

Атестационната програма е комплекс от обективни и субектвни индивидуални оценки за работата и екипното представяне на всеки служител.

Конкретните оценки влияят пряко върху възнаграждението на служителите и възможностите за професионално израстване в рамките на организацията.

Атестационната програма е съвкупност от обективни и субективни резултати, оценени в категории по десетобалната система, формиращи индивидуална годишна оценка за представянето на всеки служител в СОНИК СТАРТ ООД. Атестационният резултат определя допълнителното материално (но не само) стимулиране на служителите на СОНИК СТАРТ ООД.

В рамките на 2019 г. обхватът на атестационната програма на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ включва:

  • Обективни резултати, формирани чрез: участие в задължителна Обучителна програма на организацията   и постигнати резултати;
  • Субективни резултати, формирани чрез: обща оценка на прекия Ръководител; обща оценка на Координатор “Социални дейности” за съответната социална услуга; обща оценка от Управителя; екипна оценка; оценка от две междинни оценявания.

Атестационната програма на „СОНИК СТАРТ“ ООД е:

  • Цифров израз на постоянния мониторингов процес върху провежданата социална работа;
  • Цифров израз на личните и професионални резултати на всеки служител;
  • Цифров израз на ефективното участие в Обучителната програма на СОНИК СТАРТ ООД;
  • Цифров израз на индивидуалното участие в екипната динамика на всеки служител;
  • Цифров израз на мотивацията за работа, дисциплинираност и качество на работа;
  • Цифров израз на основните задължения и отговорности по длъжностна характеристика.

Всички служители на СОНИК СТАРТ в направлението “Управление на социални услуги” са включени в Атестационната програма на организацията, която е изцяло насочена към повишаване качеството на предоставяната социална услуга, към повишаване нивото и капацитета на екипа, работещи специалисти.