ПРОЕКТ ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ

ПРОЕКТ ДОСТОЕН И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ
В рамките на 2011 – 2012 г. СОНИК СТАРТ е водеща организация по проект BG051PO001-5.2.07-0242-C-0001 „Достоен и качествен живот” реализиран  на територията на Община Първомай.

Проектът e осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. Стойност на проекта 151 900.70 лева.

Създаване на условия за разширяване обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на община Първомай; Намаляване на риска от понижена социална грижа и социално изключване.

Задачи на проекта:  Повишаване капацитета на доставчика на социални услуги и подготовка на преки доставчици; Подобряване условията на живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора; Намаляване риска от институционализация на възрастни хора в неравностойно положение; Разширяване на спектъра и обхвата от социални услуги за хора в нужда и техните семейства на територията на община Първомай.

Целева група на проекта: Целевата група на проекта са самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания в риск от социално изключване. В проекта са включени 12 социални асистента; 10 домашни помощника, 44 потребителя на социални услуги – хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора

ПРОЕКТЪТ е създаден с цел формиране на условия за предоставяне на услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и намаляване на риска от понижена социална грижа и социално изключване. Проектът е насочен към самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания и техните семейства. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.