ПЕТА КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ В СОНИК СТАРТ 2018

В периода 17.10.2018г. – 19.10.2018г. се проведе петата поред Кръгла маса на психолозите в СОНИК СТАРТ. В рамките на три дни в гр. Сопот, обл. Пловдив под ръководството на опитен модератор участниците от различни области на страната мобилизираха своите ресурси, надграждайки знания и генерирайки нови идеи в контекста на психологичната и арт терапевтична работа. Специалисти от Карлово, Първомай, Балчик, Червен бряг и Левски се срещнаха в рамките на работния форум, за да обменят опит и споделят добри практики, обединявайки усилията си за повишаване качеството на предоставяната професионална подкрепа. Форумът осигури арена за обсъждане и споделяне на идеи за подкрепа на родителите в детското и семейно консултиране; техники за работа за преодоляване на детските страхове, тревожността и фобиите; изграждане на емоционална интелигентност; работа с деца, жертви на насилие и деца в риск от родителско отчуждение; стратегии за работа с деца от аутистичния спектър. Обсъдиха се и иновативни методи за работа с деца и семейства, както и арт-терапевтични похвати в работата на специалистите. Кръглата маса предостави възможност за споделяне на специфичния опит на всеки един в различни направления на дейност; представяне работата на местно ниво и дискутиране различните предизвикателства и казуси в работата, методи и подходи за тяхното решаване.