ДЕСЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ В СОНИК СТАРТ 2019

Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ се проведе за десета поредна година в периода 3 – 5 декември в хотел „ФРИГОПАН“ с. Царацово. Заключителната работна среща събра 18-те екипа от центровете за предоставяне на социални услуги в градовете Карлово, Първомай, Левски, Червен бряг, Балчик, Драгоман и Централно управление на СОНИК СТАРТ, за да даде възможност за обстоен поглед и задълбочен анализ на осъществяваната през 2019 г. дейност и постигнатото през годините, както и обсъждане на цели, идеи, предизвикателства и перспективи, които предстоят.

В рамките на тридневния форум всеки един от центровете представи детайлно своята дейност през 2019 г., както и цялостната визия за предстоящата 2020 г., отчитайки потребностите както на местно, така и на национално ниво. Съвместната работа на специалистите осигури прецизен анализ и планиране на дейности за 2020 г., които да бъдат надграждащи и максимално ефективни.

Десета годишна среща на екипите от СОНИК СТАРТ премина по предварително установена програма, която обхвана цялостната дейност на социалните услуги и организацията.

С разглеждане на резултатите от Мониторинг и контрол на дейността се осъществи подробен анализ в направление „Управление на социалните услуги“, като извършената работа за 2019 г. бе отчетена като изключително успешна. На обсъждане бяха подложени и законодателните промени в сферата за 2019 г. и предстоящите законови изменения, очаквани през 2020 г., като се дискутираха значими въпроси относно тяхното приложение в практиката.

Чрез представяне на резултатите от проведените през 2019 г. работни професионални форуми за ефективна обмяна на опит, непроменено остана желанието на всички специалисти за продължаване на дългогодишната традиция на СОНИК СТАРТ за провеждане на Кръгли маси по професионални направления и през идната година. Подробно бяха разгледани и Обучителните програми на СОНИК СТАРТ, като се заложиха теми за бъдещите обучения през 2020 г., тясно съобразени с професионалните потребности и нуждата от непрекъснато усъвършенстване за предоставяне на висококачествени социални услуги.

На работния форум беше представен и годишен обзор на публичността и проведените събития и инициативи за 2019 г., като подробно бяха разгледани най-мащабните публични събития, част от Национална кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“. Над 400 събития и инициативи са реализирани от екипите в цялата страна през 2019 г., достигайки до повече от общо 10 000 преки и косвени участници. В заключителната част по темата беше отчетен големият успех в изпълнението на събитията, положителният обществен отзвук, постигнатите цели и значимите резултати по отношение на децата в неравностойно положение.

В неформалната част от срещата специалистите от отделните центрове за предоставяне на социални услуги също за пореден път засвидетелстваха, че СОНИК СТАРТ е едно голямо семейство, размениха множество подаръци и положителни преживявания в хода на предварително подготвените екипно изненади.

В заключителната част от десетата Годишна среща специалистите изказаха специални благодарности към дългогодишния управител на СОНИК СТАРТ – г-жа Миглена Маркова-Господинова, като определиха нейното лидерство като главния двигател за успехите на организацията.