ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ДУПНИЦА

 

ЛОГО ОБЩИНА ДУПНИЦА

FF

СОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община ДУПНИЦА по проект “Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация”.

ДБФП №BG 051РО001-5.1.02-0036-С0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.02 «Нови възможности», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския съюз  чрез  Европейския социален фонд.

 

 

Екип обучители на СОНИК СТАРТ организира и проведе петдневно мотивационно обучение на преки доставчици на социални услуги в Община Дупница.

 

 

Допълнителна информация за проекта:  http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=57189