Откриване на нови социални услуги в гр. Пловдив

Между СОНИК СТАРТ и Община Пловдив бе сключен договор за управление на Комплекс за социални услуги„Свети Георги“. 

След като спечели обявения конкурс, СОНИК СТАРТ подписа договорните си отношения с Община Пловдив, които влизат в сила от 01.02.2022г.

?Комплексът за социални услуги включва:
✅ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,
✅ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с целева група хора с деменция и психични разстройства,
✅ Център за социална рехабилитация и интеграция,
✅ Два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция,
✅ Два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства,
✅ Защитено жилище за лица с психични разстройства;
✅ Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост.
? Успешната реализация на планираните ангажименти в Програмите за развитие на всяка една от социалните услуги ще окаже положително влияние върху настоящото състояние и проблеми на представителите на целевитe групи, а именно пълнолетните лица. В резултат от изпълнението ще бъдат създадени устойчиви възможности за интелектуално и личностно развитие на потребителите. Ще се създадат устойчиви навици у хората от целевата група за пълноценно използване на свободното време и ще бъдат възпитани качества на нетърпимост към социалната агресия и повишаване на толерантността към другите.
?СОНИК СТАРТ продължава повече от 1️⃣3️⃣ години да развива своята мисия за подобряване качеството на живот и социалните умения на пълнолетни лица, както и възрастните в риск и техните семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.