УЧАСТИЕ НА СОНИК СТАРТ В ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

Представители на ръководния екип на СОНИК СТАРТ се включиха в Първа Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините в България, която се проведе в периода 26 – 27 октомври 2017 г. в хотел „Верея“ гр. Стара Загора. Форумът беше организиран от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) в партньорство с Национален алианс за социална отговорност.

Участие в срещата взеха: Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика; Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ; Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето; експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на здравеопазването и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“, както и над 140 експертит, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на неправителствени организации от цялата страна.

В началото на срещата с едноминутно мълчание участниците почетоха паметта на загиналите при наводненията в Бургаско.

В двата дни се проведоха усилени дискусии върху темите:

Как да осигурим ефективни социални и здравни услуги: практики за превенция на бедността и социалното изключване; развитие на общинското здравеопазване и възможности за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги;

  • Възможности за интегриране на усилия и ресурси за по-ефективна социална подкрепа: нови модели на финансиране и остойностяване; нови стандарти за качество; взаимодействие с АСП, ДАЗД, НПО и външните доставчици;
  • Устойчивост на проектно финансираните услуги (приемна грижа, личен асистент и др.);
  • Европейските фондове в подкрепа на националните политики за подобряване качеството на социалните и здравните услуги – казуси и проблеми по подготовката и изпълнението на общинските проекти по ОПРЧР и ОПРР 2014-2020.

Обсъдиха се идеи за промени в нормативната уредба за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги, както и възможности за подобряване качеството на здравните грижи в детските градини и ясли и обезпечаване с ресурси на здравните кабинети в училищата. Общината домакин Стара Загора представи добри практики за социални и здравни услуги. Представителите на СОНИК СТАРТ посетиха и се запознаха с дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства.

Форумът се проведе с цел осигуряване на платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините, както и цялостно повишаване качеството на предоставяните на населението социални и здравни услуги.

2
23131074_10211940720725911_1358281915_o
23134785_10211940725006018_1207479824_o
23135102_10211940724326001_114734756_o