СОНИК СТАРТ СКЛЮЧИ КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОР С ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

СОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община Велинград, за да подпомогне реализирането на проект  „Разкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Велинград”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04