СОНИК СТАРТ СКЛЮЧИ КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОР С ОБЩИНА ДУПНИЦА

СОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община Дупница по проект „Нови възможности за подкрепа чрез създаване на социално предприятие в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация“, финансиран от ОПРЧР по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.02.