СОНИК СТАРТ СКЛЮЧИ КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОР С ОБЩИНА РАКИТОВО

СОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община РАКИТОВО, за да подпомогне реализирането на проект  „Помощ в дома” с Регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0011-С0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.04, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален фонд. Екипът на СОНИК СТАРТ ще осигури  обученията на персонала на Звено за услуги в домашна среда.