ПРОЕКТ ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА

ЛОГО ОБЩИНА РАКИТОВОСОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община РАКИТОВО, за да подпомогне реализирането на проект  „Помощ в домашна среда” с регистрационен номер BG051PO001-5.1.04-0011-С0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.04 ”Помощ в дома”. Проекта е осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  Европейския  съюз чрез  Европейския  социален фонд.
Проектът е на обща стойност 228 069 лв.

Екип обучители на СОНИК СТАРТ проведе Въвеждащо и Надграждащо обучение на преки доставчици на социални услуги от Община Ракитово, с което надградиха знания и умения за качествено доставяне на социални услуги.

За допълнителна информация по проекта: http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=73694