ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЗЕМЕН

 

ЛОГО ОБЩИНА ЗЕМЕН

СОНИК СТАРТ сключи Консултантски договор с Община ЗЕМЕН по проект “Нови възможности” BG051PO001-5.1.02 осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от  Европейския  съюз  чрез  Европейския социален фонд.

 

 

Екип обучители на СОНИК СТАРТ организира и проведе мотивационно обучение на преки доставчици на социални услуги в Община Земен.

 

 

За допълнителна информация по проекта: http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=57203