ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ

През месец септември СОНИК СТАРТ утвърди и разшири партньорската си мрежа в общините Драгоман, Тутракан, Кайнарджа, Карлово и Ракитово чрез подписването на Договорите за финансиране по схема „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Процедурата е иновативна по своята същност и дава възможност за реализиране на интегрирани междусекторни услуги за хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Операцията е насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и развитието на социални услуги в общността. Чрез проекта се цели преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Изпълнението на проектите ще стартира на първия ден на месеца, следващ датата на превеждане на авансовото плащане по Договорите.