ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР“


На 08.06.2016г. от 10:00 часа в сградата на Община Алфатар ще се проведе пресконференция за популяризиране на проект BG05M9OP001-2.002-0271 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. 

Допълнителна информация по проекта: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DB66?OpenDocument