ПРОЕКТ КЪЩА КАТО ВКЪЩИ В ЕЛХОВО

ЛОГО ОБЩИНА ЕЛХОВОСОНИК СТАРТ е партньор на община Елхово по проект BG051PO001-5.2.06-0088-C-0001 „Къща като вкъщи”. Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“; схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.

Стойност на проекта: 148 366.82 лева. Проекта е реализиран в периода 2011 – 2012 г.

В рамките на проекта е създаден Център за настаняване от семеен тип за деца до 12 годишна възраст. Изграден е успешен модел за деинституционализация на деца, живеещи на територията на други общини. Осигурена е жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създаде среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

СОНИК СТАРТ в качеството си на партньор имаше възможността да консултира цялостното изграждане на Центъра за настаняване от семеен тип, подбора на екипа и неговото израстване, да предостави спектър от обучения и супервизии, да осигури методическа подкрепа и разработи изискуемата документация за функционирането на центъра и финализирането на проекта, съобразно спецификата на местната общност, традицията в конкретната община и прехода към нов тип услуги в общността.