НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАСИЛИЕТО И ДЕТЕТО НА 21 ВЕК”

Представители на СОНИК СТАРТ взеха участие в Национална конференция с международно участие „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“. Конференцията се организира от Пловдивски университет (ПУ) “Паисий Хилендарски”, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Община Пловдив с цел фокусиране на вниманието на представители на централни ведомства, общини, училищни директори, учители и социални работници върху два ключови аспекта на насилието над и между деца – теоретико-концептуални и практически. Събитието се проведе на 23 и 24 ноември 2017г. в Гранд хотел „Пловдив“. Участие в него взеха множество преподаватели от Пловдивски и Софийски университет, Българска академия на науките, РУО на МОН, Военна академия, зам.-министрите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, народни представители, международни представители и представители на Съвета на децата. Официалното откриване се състоя на 23.11.2017г. от 13:00 часа от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, Офелия Кънева, ректора на Пловдивския университет проф. Запрян Козлуджов, зам.-кмета на Община Пловдив г-н Стефан Стоянов и председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание г-н Славчо Атанасов. Последва стартът на първия панел: „Насилието – концептуални предизвикателства“, поставен от председателя на ДАЗД и презентатора проф. дпн Румен Стаматов. Още много важни теми бяха включени в програмата на двата форумни дни и предизвикаха усилена дискусия между участниците: „Диагностика и превенция на насилието в предучилищна и начална училищна възраст“; „Виртуално насилие и кибертормоз“, „Насилието и позитивното развитие“, „Насилието и съвременното семейство“ и „Прояви на насилие между деца“; “Насилие и мултикултурна среда“; „Насилието и различните деца. Разнообразието деца“. Екипът на СОНИК СТАРТ се включи в панела: „Насилие и мултикултурна среда“, като представи част своя опит и добри практики по отношение на справяне с агресията и насилието на основата на културните различия. Акцентира се на усилията, насочени към превенция, чрез осигуряването на последователност и широк обхват от дейности, за да се работи на различни нива и осигури ефективност на действията на местно, регионално и национално ниво. Ценни акценти, наблюдения и предложения по разгледаните теми с оглед справяне с насилието дадоха децата, представители на Съвета на децата. Те призоваха за нулева толерантност спрямо всяка една от проявите и формите на насилие. Националната конференция предостави възможност за обединяване на мненията и анализите на участниците, на научните и професионални среди, за да се осигури основната предпоставка за превенция и справяне със случаите на насилие – обединяването на усилията на всички ангажирани страни, изграждане на професионална мрежа и координиране на действията за преодоляване на един от най-сериозните проблеми на обществото, чрез осигуряване на ефективни мерки за редуциране на агресията и превенция на насилието и осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата на Република България.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19