КРЪГЛА МАСА ОБЕДИНЯВА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ


Поредна Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите подкрепи професионалното израстване и осигуряването на ефективна подкрепа в центровете за предоставяне на социални услуги на СОНИК СТАРТ в страната. В периода 26 – 27.09.2017г. Кръглата маса събра в Център за обществена подкрепа гр. Първомай експерти от Карлово, Драгоман, Първомай, Балчик, Левски, Червен бряг и София, за да предостави възможност за обмен на опит, споделяне на предизвикателствата и добрите практики в работата на специалистите. Работният форум се организира за четвърти пореден път, поради доказаната си значимост в осигуряването на пространство за задълбоченото обсъждане и фокусиране върху важните в професионалната дейност на психолозите и арт терапевтите теми. Амбициозна беше задачата на психолози и арт терапевти, които и тази година поставиха на обсъждане широк спектър от теми. В рамките на двата дни се дискутираха темите: Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение; Размяна на ролите дете-родител: деца грижещи се за родителите си; Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване; Игрова терапия при работа с деца с емоционално – поведенчески проблеми; Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемната грижа и “Магия, наречена Монтесори” и др. Форумът провокира участниците, които, черпейки от богатството на гледни точки и специфичния опит на всеки един, взаимстваха различни методи и похвати в работата си и генерираха ценни идеи за разрешаването на казуси в практиката. Съвместяването на теоретичната част с примери способства обогатяването на познанията, задълбочаването на разбирането и рефлексията върху собствената дейност като основа за усъвършенстването и повишаване на качеството на работа на специалистите. Работният форум за пореден път доказа, че контактите с колегите, изграждането на подкрепяща мрежа на специалистите, е онази ключова съставка, онзи двигател, който поддържа мотивацията и увереността на всеки един; гарантът за успех в професионалната дейност.

1
2
3
4
5
6
7
8
9