ИСТОРИЯ И ВИЗИЯ

ИСТОРИЯ И ВИЗИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СОНИК СТАРТ

СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства.


СОНИК СТАРТ предоставя организационно консултиране, медиация, подпомага развитието на човешките ресурси в стопански и нестопански организации, създава възможности за съхраняване и насърчаване на работни екипи; организира и провежда специализирани обучения; предоставя супервизия в хуманитарния сектор.

От създаването си през 2008г. компанията активно развива публично-частни партньорства и подкрепя организационния капацитет в развитието на социални услуги на общините Първомай, Ихтиман, Брезово, Елхово, Сливен, Пещера, Садово, Марица, Пордим, Карлово, Сопот, Елин Пелин, Дупница, Каварна, Ракитово, Балчик, Велинград, Левски, Драгоман, Червен бряг и други; реализира услуги за над 50 корпоративни клиента.

Мисията, от която се ръководи организацията, е подобряване качеството на живот и социалните умения на децата и възрастните в риск и техните семейства, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Създадена, за да бъде необикновена, СОНИК СТАРТ търси специалното във всеки детайл и утвърждава своя облик като нестандартна стопанска организация, фокусирана върху защита на най-добрия интерес на децата и семействата в общността и подпомагане постигането на тяхната положителна промяна. Традиционното реализиране на дейността се съчетава с новаторския поглед и иновативните решения. Това превръща организацията в най-големия доставчик на социални услуги в България, утвърден лидер и еталон за качествена социална работа.

Чрез своите центрове за социални услуги, СОНИК СТАРТ активно реализира програми в подкрепа на цялото семейство, които са неразделна част от дейностите на организацията. Провеждат се мащабни кампании и инициативи, целящи повишаване на обществената чувствителност към правата и закрилата на децата и уязвимите групи и включване на заинтересованите страни в дейности по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността.

В направлението „Управление на социални услуги“, в рамките на периода от създаването си, СОНИК СТАРТ управлява Центрове за обществена подкрепа в общините Ихтиман, Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна, Балчик и Червен бряг; Дневен център за деца с увреждания – Карлово; Център за настаняване от семеен тип в Карлово, Червен бряг, Левски, Драгоман и Първомай; Комплекс за  социални услуги „СТАРТ“ – София; услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на територията на община Първомай; Дневен център за възрастни хора с психични увреждания – Сливен; Център за социална рехабилитация и интеграция – Левски и Балчик; Дневен център за стари хора – Драгоман; Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Червен бряг.

Териториалното разпределение на предоставяните социални услуги е позиционирано в различни области, всяка от които носеща своите характерни белези и особености. Стандартите на СОНИК СТАРТ за предоставяне на услуги в социалната сфера са еднозначно приложими в цялата страна. В тази връзка се залага много на мобилността на екипите, обмена на директен опит и стимулирането на добро сътрудничество, които да поддържат висок стандарт на работа.

Като стопанска организация, СОНИК СТАРТ инвестира, както в собственото си развитие, така и в усъвършенстването на човешкия ресурс, който привлича. Всички служители преминават задълбочено Въвеждащо обучение и се включват в специализирани Обучителни програми, специфично разработени за съответното им работно място и професионални компетенции. Всички служители са включени в Атестационна програма и конкретните оценки влияят пряко върху възнаграждението им и възможностите за професионално израстване в рамките на компанията. За привличане на нови попълнения, СОНИК СТАРТ изпълнява активна Доброволческа програма, подкрепяща всички дейности на фирмата от средата на 2010 г., и ефективна Стажантска програма от 2011 г., в подкрепа на активни младежи, които желаят да се развиват професионално в социалната сфера.