ИНОВАЦИИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА

Проектът INEDU (Иновации в приобщаващото образование) обединява усилията на 4 партньори, представляващи два основни региона на Европа – Югоизточен (България и Гърция) и Централен (Австрия). Отправната точка на нашите съвместни усилия е да подкрепим учителите по физическо възпитание при въвеждането, организирането и прилагането на приобщаващ начин на спортуване в масовите училища. Предоставяйки на учителите по физическо възпитание цялостна методология за приобщаващо физическо възпитание и онлайн платформа спомагаща тяхното професионално развитие. Стремежът ни е да повишим качественото изпълнение на тяхната работа. В този смисъл нашето предложение е в пряка връзка с училищната специфика по програмата на Еразъм +, като наблягаме на „укрепване на профила на учителската професия“ и по-конкретно на два от аспектите му, свързани с: „постоянно професионално развитие на учителите“ и „подкрепа на учителите в развитието на иновативното преподаване”.

Използваме взаимозаменяеми термини, като приобщаващо физическо възпитание и приобщаващ спорт, за да обозначим нашият поглед към създаване на подходящи условия и среда в училищата. По този начин всички учащи, независимо от тяхната физическа неспособност, да могат да участват в структурирани спортни дейности заедно със своите връстници. Крайните потребители на нашите усилия са всички ученици в училище. Чрез подобряване на компетентностите на учителите по физическо възпитание, бихме искали да дадем възможност на училищата да приемат една иновативна и приобщаваща спортна перспектива, която позволява ангажираност на всички ученици. Това ще даде добър тласък към приобщаването, което е в съответствие с един от приоритетите на Еразъм +.

С проект INEDU ще създадем онлайн платформа за професионално наблюдение, което пряко се отнася до още един специфичен за училището приоритет, свързан с  иновативни практики в дигиталното пространство. Платформата ще позволи на учителите по физическо възпитание да се срещат редовно в безопасна, онлайн среда и да участват в структуриран процес по наблюдение, който ще допринесе за професионалното им развитие.

Нашият стремеж  е да достигнем поставените за изпълнение цели, както следва:

 1. проектиране и разработване на методически наръчник по прибощаващо физическо възпитание и онлайн платформа за професионално развитие на учителите по физическо възпитание; посредством супервизия – пилотиране на постигнатите резултати с 24 учители по физическо възпитание (8 от всяка страна партньор) и 48 учащи се;
 2. разширяване разработването на резултатите до 48 учители по физическо възпитание (16 от всяка страна партньор) и 96 учащи;
 3. разпространяване на дейностите по проекта, както и постигнаните резултати до 850 учители по физическо възпитание и други заинтересовани страни в областта на училищното образование.

Резултатите, към които се стремим са:

 1. Създаването на методически наръчник за приобщаващо физическо възпитание, електронен документ на всички партньорски езици и английски език.
 2. Създаването на онлайн платформа за професионално развитие чрез супервизия за учителите по физическо възпитание.
 3. 72 учители по физическо възпитание интегрират 1 и 2 в ежедневната си работа (пилотиране: 24 и експлоатация: 48).
 4. 144 ученици в училище участват в приобщаващо физическо възпитание, водени от учители, използващи IO1 и IO2 (пилотиране: 48 и експлоатация: 96).
 5. 850 учители по физическо възпитание и други заинтересовани страни, достигнати чрез методи за разпространение (1 мултиплициращо събитие, 24 онлайн публикации, 16 тематични презентации на външни събития, текущо предоставяне на информация).

Нематериалните резултати, към които се стремим, са:

 1. Подобрени професионални компетентни способности на учителите по физическо възпитание в партньорски организации и представяне на приобщаващото физическо възпитание в масовите училища.
 2. Повишена мотивация за професионално развитие и по-голяма увереност на учителите по физическо възпитание.
 3. Подобрена мотивация за учене и развитие на учениците с физически увреждания.
 4. По-добра осведоменост при всички учащи.
 5. Повече информация на училищните образователни общности в страните партньори и извън тях в областта на подобряване на непрекъснатото обучение за професионално развитие за техния учителски персонал.

В дългосрочен план проектът има за цел да допринесе за разширяване и осигуряване на приобщаващо образование и трансформиране на училищата в среди за съвместно обучение, където разновидността се приема като предимство, а не пречка към високи постижения. Онлайн достъпа на нашите резултати ще осигури общоевропейски обхват и ще даде възможност на учителите по физическо възпитание в цяла Европа да ги включат в ежедневната си практика.