ЕКИПЪТ НА ЦСРИ БАЛЧИК ПРОВЕДОХА ТРЕНИНГ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС

Екип от специалисти от ЦСРИ Балчик проведоха инициатива по покана на педагози от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“.

Предвид установените потребности на учениците от първи клас е реализираха тренинг в насока формиране на умения за работа в група и умения за активно слушане, повишаване емоционалната интелигентност на децата и повишаване уменията за справяне със силни афекти.

Тренингът започна с определяне на правила на групата. Децата бяха провокирани да разкажат и демонстрират, тези с които са запознати и спазват в клас. С помощта на активни карти учениците имаха възможност да разсъждават върху изобразени ситуации с „добри“ и „лоши“ постъпки. Тази активност имаше за цел да се представят и децата да осмислят социално желани модели на поведение в група. Предвид заложените цели на тренингът на първокласниците бе разяснено какво е емоция.

Реализирана бе и кратка беседа на тема „Емоции и чувства“. С цел по-пълноценно усвояване на поднесената информация и въвличане на децата в процеса, бяха използвани и методи за мозъчна атака и ролева игра, която включваше имитиране и отгатване на емоции. Всички деца взеха участие в предложените активности. Мероприятието завърши с групова рисунка върху ученическата дъска. Това даде възможност на малчуганите да осъзнаят какво е да си част от едно цяло и че всеки има своето място и принос, когато усилията са насочени към обща цел.

По време на проведения тренинг се наблюдава добра групова динамика, а специалистите имаха възможност, чрез реализираните дейности да въздействат върху установени дефицити в групата.

Направени бяха изводите, че не бива да критикуваме, обвиняваме и осъждаме, а да решаваме конфликтите спокойно, без да проявяваме вербално или физическо насилие. С подходящи методи и техники се затвърдиха представите на децата за това, колко е важно да има правила, да бъдем толерантни, да уважаваме и приемаме различното, да разговаряме и да зачитаме мнението и чувствата на другите.

Проведената инициативата е част от беседи, тренинги, презентации и творчески ателиета с деца от детски градини и училища в общността за превенция на насилието. Заложени са в годишния План график на ЦСРИ Балчик за 2021 г. и са част от Националната кампания за Толерантност на СОНИК СТАРТ “Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”.