ЕКИПИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ ПРЕМИНАВАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

В периода 10 – 13 септември 2017г. екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано надграждащо обучение с теми: „Методи, техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивното поведение на потребители с психично отклонение“. В рамките на 4 дни в с. Кранево специалистите на СОНИК СТАРТ от Драгоман, Карлово, Първомай, Левски, Балчик и Червен бряг имаха възможност за надграждане на знания и умения и обмяна на ценен опит помежду си и с обучителите – Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен Център за деца, пострадали от насилие, който притежава богата практика в областта на консултиране, обучения и обмен на опит, и гл. ас. д-р Анета Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, с богат опит в работата с деца с проблеми в развитието. В първите от обучителните дни се работи над темата: „Методи, техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“, водена от гл. ас. д-р Анета Атанасова. С прожекция на впечатляващ биографичен филм, отразяващ живота на Темпъл Грандин и пътя на едно дете, диагностицирано с аутизъм, стартира първата дискусия и навлизането в темата. Работата в малки групи и множеството обсъждания на отделни детайли от представеното способстваха максималното доближаване до света на аутизма – задълбочаване на неговото разбиране, за да се повишат и възможностите за предоставяне на необходимата професионална подкрепа. Прожекцията провокира множество въпроси и осигури въведението, като се изясниха характеристиката и спецификите на аутизма, както и по отношение на други нарушения на развитието. Обучението продължи със обстойно запознаване с класификацията на интервенциите при състоянието, като се акцентира върху психологическите и поведенческите подходи и приликите и разликите между техните основни класификации. Чрез работа в малки групи в края на обучителната сесия специалистите от СОНИК СТАРТ надградиха имаха възможност да обсъдят конкретно и избора на игри и играчки за деца със специални потребности. С групова работа стартира в следващите дни и следващата тема: „Методи за справяне с агресивното поведение на потребители с психично отклонение“, с Ивайло Йосифов, който подкрепи специалистите със своя многостранен опит в различни области на социалната и психологичната работа. По време на обучителните сесии се дефинира понятието агресия и се обсъдиха важни въпроси, обвързани с работата: социалнопсихологични аспекти на агресията; агресия и себеутвърждаване; теоретични перспективи при проучването на човешката агресия; общи закономерности в основата на причините за психичните разстройства; оценка на риска от агресия в медицинската практика. В обучителните дни екипите активно взаимодействаха с обучителите, както и помежду си, в т.ч. и в рамките на своеобразен тиймбилдинг, с участието си в групови предизвикателства, подготвени специално от ръководството на СОНИК СТАРТ и обучителите. Екипите получиха насоки и надградиха знания и умения, които да приложат в бъдещата си работа. Чрез работа в малки групи и други интерактивни методи се провокираха множество дискусии, което способства повишаване ефективността, мотивацията и увереността в работата на специалистите. Обучението даде възможност за задълбочаване на познанията на участниците, допринасяйки за разширяването на набора от методи и техники за работа, което способства повишаването на компетенциите и осигуряване на качеството на предоставяне на социални услуги в центровете на СОНИК СТАРТ.

2
1
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
15
16
17
18
19
20
21
28
27
26
25
24
23
22
29
36
37
31
38
30
39
32
33
40
41
34