ПРОЕКТ ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

СОНИК СТАРТ е партньор на община Брезово по проект BG051PO001-5.2.06-0118C-0001 „Дом за нашите деца”, Схема за предоставяне на БФП BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване” реализиран в периода 01.03.2011 г. – 30.04.2012 г. на  обща стойност 152 120,80 лева.

ABC56_sstart_port_XX_ANS_SLD_PRK_202_Nashite-detsa

 

Благодарение на проекта се създаде Център за настаняване от семеен тип за деца на територията на град Брезово, като се въведе модел за успешна реинтеграция на деца в семейна среда и модел за успешна деинституционализация на деца от 7  до 12 годишна възраст.

 

 

СОНИК СТАРТ в качеството си на партньор имаше възможността да консултира цялостното изграждане на Центъра за настаняване от семеен тип, подбора на екипа и неговото израстване, да предостави спектър от обучения и супервизии, да осигури методическа подкрепа и разработи изискуемата документация за функционирането на центъра и финализирането на проекта, съобразно спецификата на местната общност, традицията в конкретната община и прехода към нов тип услуги в общността.