ПРОЕКТ ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ABC56_sstart_port_XX_ANS_SLD_PRK_202_Nashite-detsa

СОНИК СТАРТ е партньор на община Брезово по проект BG051PO001-5.2.06-0118C-0001 „Дом за нашите деца”, Схема за предоставяне на БФП BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване” реализиран в периода 01.03.2011 г. – 30.04.2012 г. на  обща стойност 152 120,80 лева.

Благодарение на проекта се създаде Център за настаняване от семеен тип за деца на територията на град Брезово, като се въведе модел за успешна реинтеграция на деца в семейна среда и модел за успешна деинституционализация на деца от 7  до 12 годишна възраст.

СОНИК СТАРТ в качеството си на партньор имаше възможността да консултира цялостното изграждане на Центъра за настаняване от семеен тип, подбора на екипа и неговото израстване, да предостави спектър от обучения и супервизии, да осигури методическа подкрепа и разработи изискуемата документация за функционирането на центъра и финализирането на проекта, съобразно спецификата на местната общност, традицията в конкретната община и прехода към нов тип услуги в общността.